ஆசிரியர் வகிபாகம்..!

கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்களின் கடந்த காலங்களில் பரவலாக செயற்பட்டு வந்த ஊடுகடத்தும் பங்களிப்பு ( Transmission role) ,பின்னர் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் பங்களிப்பு (Transaction Role) என்பன, வகுப்பறையில் இப்போது காணப்படுகின்றன.

பாடசாலையை விட்டு வீடு செல்லும் பிள்ளைகளிடத்தில் காணப்படும் சிந்தனைக் கிளறல், சமூகத் திறன்கள் போன்றவற்றில் உள்ள குறைபாடுகளை கருத்தில் கொள்வதன் மூலம் கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளில் செய்ய வேண்டிய அபிவிருத்தி மாற்றங்களையும் அவை எவ்வாறு செய்யப்படல் வேண்டும் என்பதையும் இனங் காண்பது கடினமன்று.

ஊடு கடத்தும் பங்களிப்பில் கற்பிக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் யாவற்றையும் ஆசிரியர்தான் தெரிந்து கொண்டுள்ளதாக எடுத்துக் கொண்டு, மாணவர்கள் இவ்விடயங்கள் தொடர்பாக ஒன்றுமே அறிந்திராதவர்கள் என கருத்தில் கொண்டு விடய அறிவை மாணவர்களுக்கு செலுத்தும் ஒருவராக ஆசிரியர் மாறியுள்ளார்.

இம் முறையில் ஆசிரியர் விரிவுரையாளர் போலத் தொழிற்படுவதோடு மாணவர்களின் சிந்தனையைத் தூண்டுவதற்கோ, மாணவர்களின் தனியாள் திறன்கள், சமூகத்திறன்களை விருத்தி செய்வதற்கோ செய்யும் பங்களிப்பு போதுமானதல்ல. இங்கு ஒரு வழித் தொடர்பு மட்டுமே காணப்படும். ஆசிரியர் Transmitter ஆக செயற்படுவார்.


எனவே 3T இல் ஆசிரியர் வகிபாகமானது – கடத்தல் வகிபாகம், பரிமாற்ற வகிபாகம், இவை இரண்டையும் தவிர தற்காலத்துக்குப் பொருத்தமான நிலைமாற்ற வகிபாகத்துக்குச் சென்றுள்ளது. இங்கு தேர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு பல்வழித் தொடர்புகள் மூலம் கற்பித்தல் நடைபெறுகிறது. எனவே 3T இன் இரண்டாம் கட்டமான பரிமாற்ற வகிபாகமானது, ஆசிரியர் வகுப்பறையில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவது கொடுக்கல் வாங்கல் பங்களிப்பின் ஆரம்ப கட்டமாக அமைகின்றது.

இதன் போது ஆசிரியரிடமிருந்து மாணவர்களுக்கும், மாணவர்களிடமிருந்து ஆசிரியருக்கும், கருத்துக்கள் பரிமாற்றப் படுவதோடு அதை தொடர்ந்து மாணவர்-மாணவர் இடைத் தொடர்பும், ஏற்படுத்தப்பட்டு அவர்களிடையிலும் கருத்துப் பரிமாற்றல் நடைபெறுவதோடு அது தர்க்கரீதியான கலந்துரையாடலாக மாறுகிறது. தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததற்கும், எளிதிலிருந்து சிக்கலானதிற்கும், தூல விடயத்திலிருந்து கருத்துநிலை விடயத்திற்கும், மாணவர்களைக் கொண்டு செல்லும் வகையில் ஆசிரியர் தொடர்ந்து வினாக்களை தொடுப்பதில் ஈடுபடல் வேண்டும். இங்கு ஆசிரியர் ஒரு வசதி செய்து கொடுப்பர் Facilitator ஆக காணப்படுவார்.

ஆசிரியர் வகிபாகமானது ஆசிரிய மையத்திலிருந்து தற்போது பிள்ளை மையத்திற்கு இட்டுச் செல்லப்படுகிறது. தேர்ச்சிமட்டக் கல்வியில் மாணவர் செயற்பாடுகள் வலுவான இடத்தைப் பேறுவதோடு வகுப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அந்தந்த தேர்ச்சி மட்டங்கள் தொடர்பாக குறைந்தது அண்மிய தேர்ச்சி மட்டங்களையாவது பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் ஆசிரியர் ஒரு வளவாளராக (Resource Person) ஆக மாறுகிறார்.

கற்றலுக்கு தேவையான உபகரணங்களும் மற்றும் வசதிகளும் கொண்ட சுற்றுச் சூழல் ஒன்றைத் திட்டமிடுதல், மாணவர் கற்கும் விதத்தை அருகில் இருந்து அவதானித்தல், இம் மாணவரது இயலுமை இயலாமை என்பவற்றை இனங் காணுதல் தேவையான முன்னூட்டல், பின்னூட்டல் என்பவற்றை வழங்கல் மூலம் கற்றலை விருத்தி செய்வதோடு வகுப்பறைக்கு வெளியிலும் மாணவர்கள் கற்கும், கற்பதை தூண்டுவதற்கம் உரியவாறு கற்றல் உபகரணங்களை திட்டமிடுவதும் ஆசிரியரின் அடிப்படை கடமையாகும். இவ்வாறான ஆசிரியர் பங்களிப்பு உருமாற்ற பங்களிப்பு (Transformation) எனப்படும்.

பிள்ளை மையக் கற்பித்தலின் செயற்பாட்டின் முதற்படியில் மாணவர்களை கற்றலுக்கு தயார் செய்வதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது எதிர்பார்க்கப் படுகிறது. இவ்வாறு மாணவர்களை தயார் செய்து கொள்ளும்படி ஈடுபடுத்தும் படி (ENGAGEMENT) எனப்படும்.

இப்படியில் ஆரம்பத்தில் ஆசிரியர் கொடுக்கல் வாங்கல் பங்களிப்பின் மூலம் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடலை ஆரம்பிப்பார் பின்னர் மாணவர்கள் விடயங்களை நன்கு ஆராய்ந்து செயற்படுவதற்கு தேவையான சாடைகளைக் கொடுக்கும் வகையில் கலந்துரையாடலை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளல், இக் கலந்துலையாடலில் கருத்துபரிமாற்றல்கள் பயன்படுத்தக் கூடிய நுட்பங்கள் ஆசிரியரிடம் காணப்படும்.


வினாக்களை முன்வைத்தல், படங்கள், பத்திரிகைகள், விளம்பரங்கள், அறிவித்தல்கள், காட்சிகள், அட்டைகள் போன்ற ஆர்வம் ஊட்டுவனவற்றைப் பயன்படுத்தல் பிரச்சினைகள் புதிர்கள் விடயஆய்வுகள், கலந்துரையாடல், நடித்தல், கவிதைகள், பாடல்கள் செய்து காட்டல், கட்புல செவிப்புல சாதனங்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதும் இங்கு அடங்கும். முதலாம் படியான E1- மூன்று நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றி கொள்வதை அடிப்படையாக கொண்டது.

*வகுப்பு மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தல்
*தேவையான முன்னறிவை மீட்டி கொள்வதற்கு மாணவர்களுக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கல்
*செயற்பாட்டின் இரண்டாம் படியில் மாணவரிடம் எதிர்பர்க்கப்படும் ஆய்வு முறையான கண்டு பிடிப்புக்களுக்கு தேவையான ஆரம்ப விடயங்களை வழங்குதல்.

நிலைமாற்ற வகிபாகத்தின் இரண்டாம் படியானது மாணவர்களுக்கு ஆய்வுரீதியான பேறுகளை கண்டு பிடிப்பதற்கு ( EXPLORATION) சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் பெறுபேறுகளை கண்டுபிடிப்பது அதற்கான விசேடமாக தயரிக்கப்பட்ட அறிவறுத்தல் படிவத்தினை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். பிரச்சினத்தோடு தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களிலும் கூட்டாக செயற்பட்டு ஆராய்ந்து குழுவாக கற்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அசிரியர் செயற்பாட்டைத் திட்டமிடல் வேண்டும். வழங்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்களையும் மற்றும் வளங்களையும் பயன்டுத்தி தெளிவான விளக்கத்துடன் தர்க்கரீதியான கலந்துரையாடல்களுடன் ஆராய்ந்து பேறுகளை கண்டுபிடிப்பது போன்றன இப்படி முறையில் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய பண்புகள் சிலவாகும்.

இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல், சுயகட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம், ஏனையரின் கருத்துக்களுக்கு செவிமடுத்தல் ஏனயோருக்கு உதவுதல், நேர முகாமைத்துவம், உயர்தரத்துடனான முடிவுப் பொருட்களைப் பெறல், நேர்மை போன்ற அன்றாட வாழ்க்கைக்குத்டதேவையான முக்கிய பண்புகளை விருத்தி செய்து கொள்ளல் என்பன மாணவர்களிடத்தில் விருத்தியாகும்.

மாணவர்கள் கண்டுபிடிப்புக்களில் ஈடுபடும் போது குழுத்தலைவர்களை தெரிவு செய்தல் ஆசிரியர் தவிர்த்துக் கொள்வதோடு தலைவர் குழுவில் இருந்து உருவாவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்த வேண்டும். மறைந்திருக்கும் ஆற்றல்கள் வெளிவருவதற்கு மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது.

செயற்பாட்டின் மூன்றாம்படி குழுக்களின் கண்டுபிடிப்புக்களையும் பேறுகளையும் ஏனைய மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் வகுப்பில் சமர்பிக்கப்பதற்கு ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் சந்தர்பம் அளிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு குழுவும் பேறுகளைச் சமர்பிக்கும் போது அக் குழுவில் ஒவ்வொரு அங்கத்தவரும் அதில் பங்கெடுக்கும் போது அவர்களுக்கு வேலைப் பகிர்வு இருப்பது பயனுடையது. கண்டு பிடிப்புக்களுக்கான விளக்கமளித்தல் (EXPLANATION) இப் படியில் முக்கிய எதிர்பார்பாகும்.


செயற்பாட்டின் மூன்றாம் படியில் குழுக்களின் பேறுகளையும் விளக்கமளிப்பதற்கு (EXPLANATION) மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவும் பேறுகளை சமர்பிப்பதாயின் அவற்றை மேலும் விருத்தி செய்யும் வகையிலான கருத்துக்களை வழங்குவதற்கு முதலில் அக்குறிப்பிட்ட குழுவின் அங்கத்தவர்களுக்கும், பின்னர் ஏனைய குழுக்களின், அங்கத்தவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்குதல் வேண்டும் இது நிறைவேற்றப்படுகிறது.

எவ்வாறாயினும் இறுதியில் பேறுகளைத் தொகுப்பது ஆசிரியரின் பொறுப்பாகும். இதன் போது மாணவர்கள் ஆராய்ந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்ட முக்கிய விடயங்கள் எண்ணக்கருக்கள் கோட்பாடுகள் வசதிகள் போன்றவற்றை உறுதிப்படுதிக் கொள்வது எதர்ப◌ர்க்கப்படுகிறது.

வகுப்பறை கற்றல் கற்பித்தல் செய்கை எதிர்பர்க்கப்ட்ட விதத்தில் வெற்றிகரமாக நடைபெறுகின்றதா என தொடர்ந்து தேடிப்பார்பது இம்முறையின் கீழ் ஆசிரியரது பிரதான கடைமையாகும். இதற்காக கணிப்பீட்டு முறையை பயன்படத்த வேண்டியதோடு இது கற்பித்தல் செய்கையினுள் இடம்பெறுவதற்கு திட்மிட்ட செயற்பாடுகளைத் தயாரிப்பதற்குரிய சந்தர்பத்தை ஆசிரியருக்கு வழங்குகின்றது.

செயற்பாட்டின் இரண்டாம் படியில் மாணவர்கள் விடயங்களை ஆராயும் போது கணிப்பீட்டையும்(Assessment) செயற்பாட்டின் மூன்றாம் படியில் மாணவர்கள் பேறுகளை விளக்கும் போது கணிப்பீட்டோடு சார்ந்த மதீப்பீட்டையும் (Evaluation) நிகழ்த்துவதற்கு ஆசிரியருக்கு ஏற்படுகிறது.

எனவே இன்றைய நவீன காலத்தில் ஆசிரியர் ஒருவரின் வகிபாகமானது ஆசிரிய மையத்திலிருந்து பிள்ளை மையத்திற்கு மாற்றமடைந்துள்ளது.

தொகுப்பு

திரு இ.நாகேந்திரன் (BA, PGDE(Merit), PGD in Special Needs Eud)
ஆசிரியர் – மட் / ககு /செங்கலடி விவேகானந்தா வித்தியாலயம்