මේ අවස්ථාවේ ගුරු වැටුප් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් නැතැයි – භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල

භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා එලෙස පවසා සිටියේ ඔහුගේ සහභාගිත්වයෙන්, වසංගතය හමුවේ ආර්ථික කළමනාකරණය සම්බන්ධව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

පවතින කොවිඩ් බලපෑම මත එලෙස වැටුප් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවද ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 68ක මුදලක් වැය වන බවද භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.


එන්නත්කරණය සඳහා මුදල් වෙන්කිරීමට තිබීමත් ඒ අනුව වැටුප් වැඩි කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට මෙම අවස්ථාවේ ඉඩක් නොමැති බවත් ඔහු එහිදී පවසා ඇත.

ගුරු වැටුප් විෂමතා ගැටලුව 1994 වර්ෂයේ පටන් පැමිණි ගැටලුවක් බවද ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බවද ඔහු පවසයි.


රාජ්‍ය සේවක වැටුප් සහ රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සඳහා රජයට අවුරුද්දකට ට්‍රිලියනයකට අධික මුදලක් වැය වන බවද රාජ්‍ය සේවක වැටුප් සඳහා අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 800ක් සහ රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 250ක් ලෙස එලෙස ට්‍රිලියනයකට අධික මුදලක් වැය වන බවද භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ගුරු වැටුප් වැඩි කළහොත් එය රුපියල් බිලියන 1,100 දක්වා වැඩිවන බවද එය මෙම අවස්ථාවේ රජයට දැරිය නොහැකි තත්වයක් වන බවද භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.