தரம்11, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்11, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு)
வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்


View
Part 1 : Click Here
Part 2 : Click Here


Download
Part 1 : Click Here
Part 2 : Click Here