රාජ්‍ය අමාත්‍ රොගන් රත්වත්තේගේ ඉල්ලා අස්වීම නාටකයක්..!

ලොහාන් රත්වත්ත මහතා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ බව කියවුණද ඒ මහතා ඉවත් වී ඇත්තේ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් පමණක් බව දැනගන්නට තිබෙනවා.


නමුත් ඒ මහතා දරන අනෙක් අමාත්‍ය ධූරය වන මැණික් හා ස්වරණාභරණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වන බවක් ඒ මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යවනු ලැබූ ලිපියේ සදහන් කොට නැහැ.


බන්ධනාගාර දෙකකට බීමතින් ඇතුල් වී කලබල කිරීම හා දෙස් විදෙස් වශයෙන් එල්ල වූ චෝදනා හමුවේ ලොහාන් රත්වත්ත මහතාට සිය බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවුණා.


ඒ අනුව තවදුරටත් ලොහාන් රත්වත්ත මහතා මැණික් හා ස්වරණාභරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරන බව දැනගන්නට ලැබී තිබෙනවා.