ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විශමතා ඉවත් කරන්න මිලියන 30000ක්..!

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරමින් ඔවුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම සඳහා මෙවර අයවැයෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 30000ක් වෙන්කර තිබේ.


මිට අමතරව සෑම දීස්ත්‍රික්කයකම ‌ජාත්‍යන්තර පාසලක් ආරම්භ කිරිම වෙනුවෙන් පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලබාදීමටද යෝජනා කර තිබේ.