பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி; ஜனவரியில் நிரந்த நியமனம்..!

தற்பொழுது நியமனம் பெற்றுள்ள 53,000 வரையான பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு ஜனவரி மாதம் முதலாம் திகதி நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.


இதற்காக 2022 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 7,600 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்ய முன் மொழியப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.