සියලු පාසල් සිසුන්ට සති දෙකක නිවාඩුවක්; අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය..!

එළැඹෙන නත්තල වෙනුවෙන් දෙසැම්බර් මස 23 වනදා දිවයිනේ සියලු පාසල් වෙත නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය තීරණය කර ති​බේ.


එම පාසල් යළි 2022 වසරේ ජනවාරි 03 වනදා විවෘත වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියි.