நியூட்டனின் 1ம், 2ம், 3ம் இயக்க விதிகள்..!

நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் எனப்படும். முதல் விதி விசைக்கும் பொருளின் நிலையான இயக்கத்திற்கோ அல்லது ஓய்வு நிலைக்கோ உள்ள தொடர்பையும், இரண்டாவது விதி விசையின் அளவும், செயல்படும் திசையும் பற்றிய வரையறையையும், மூன்றாவது விதி விசை மற்றும் எதிர்விசை இவற்றின் தன்மையையும் விளக்குகின்றன.


நியூட்டனின் முதலாவது விதி

இவ்விதியின்படி “ஒரு பொருளின் மீது புறவிசையொன்று செயல்படாத வரை எந்த ஒரு பொருளும் தனது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது நேர்க்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையையோ மாற்றிக் கொள்ளாது.”

இவ்விதி நிலைமைக் குறிப்பாயங்களுக்கு (inertial reference frames) மட்டுமே பொருந்தும். ஒரு பொருளின் மீது புறவிசைகள் செயல்படாதவரை, அப்பொருளானது தன்னிச்சையாகத் தனது இயக்க நிலையை அல்லது ஓய்வு நிலையை மாற்றிக் கொள்ளாத பண்பு அதன் நிலைமம் (Inertia) எனப்படும்.இதனால் முதல் விதியை நிலைமை விதி எனலாம்.


நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசைகள் சமன் செய்யப்படாத பொழுது பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவை நியூட்டனின் இரண்டாவது இயக்க விதி விளக்குகிறது. இவ்விதியின்படி, பொருளின் உந்தம் மாறுபடும் வீதம் அதன்மீது செயல்படும் விசைக்கு நேர்த்தகவில் (proportional) இருக்கும். உந்தம் மாறுபடும் திசை, விசையின் திசையை ஒத்ததாக இருக்கும். இதனால் இரண்டாவது விதியை விசை விதி எனலாம். {F=ma}

இதில் (F என்பது விசை, அலகு நியூட்டன்) (m என்பது நிறை, அலகு கிலோ கிராம்) (a என்பது முடுக்கம், அலகு மீட்டர் / விநாடி2)


நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் ஒவ்வொரு புறவிசைக்கும் அவ்விசைக்குச் சமமானதும், எதிர்த் திசையிலும் அமைந்த எதிர் விசை உருவாகும். புற விசை ஒரு பொருளின் மீதும் எதிர்விசை மற்றொரு பொருளின் மீதும் செயல்படுவதால் ஒன்றையொன்று இழக்கச் செய்வதில்லை. அதாவது புற விசையும், எதிர்விசையும் ஒரே பொருளில் உருவாவதில்லை.

ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதற்கு இணையான ஆனால் எதிர் திசையில் அமைவதுமான ஓர் எதிர்வினை உண்டு