මෙරට සිටින දරුවන් මහා විපතකට ඇදදමලා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් කිරීමේ අමාත්‍යාංශය

මෙරට සිටින දරුවන්ගෙන් 59.8%ක් කවර හෝ පෝෂණ ඌනතාවයකින් පෙළෙන බව නවතම නිල වාර්තාවකින් අනාවරණය වේ. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් කිරීමේ අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙන 2021 – 2024 රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහන නම් වාර්තාවේ මෙම තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබේ.


එහි සඳහන් වන්නේ 2019 වසරේ සිසුන්ගේ පෝෂණ තත්වය යනුවෙන්ය. වයසට සරිලන උසක් නොමැති වීමේ පෝෂණ ගැටළුව 7.8%ක් සහ උසට සරිලන බර නොමැතිවීම 20.6%ක් වූ දරුවන් වෙත බල පා ඇත. මෙරට දරුවන්ගෙන් 20.6%ක් උසට සරිලන බර නොමැති වීම නම් පෝෂණ ගැටළුවෙන් පෙළෙන බව මෙම සංඛ්‍යාවලින් හෙළි වේ.


ඊට අමතරව යකඩ ඌනතාවයෙන් පෙළෙන දරුවන් ප්‍රමාණය 15%ක් සහ විටමින් A ඌනතාවයෙන් 14%ක් පෙළෙන අතර තරබාරුකම නැමති ඌනතාවය දරුවන්ගෙන් 2.4%ක් දෙනා වෙත බලපා තිබෙන බව එම දත්තවලින් හෙළි වේ.


රට විශාල වශයෙන් ණය උගුලක් සිර කරමින් මේ දක්වා ගෙන ගිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලින් මෙරට දරුවන් වෙත කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් ලැබී නැති බව සමස්ත දරුවන්ගෙන් 60%ක් පමණ කවර හෝ මන්දපෝෂණ තත්වයකින් පෙලීම තුළින් පැහැදිලි වී ඇත.