அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விசேட முற்பணம்..!

அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விசேட முற்பணம் குறித்து ,பொது சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

ஊடக அறிக்கை பின்வருமாறு: