சைவ சமயம் தரம் – 9; மாதிரி வினாத் தாள், யாழ் இந்துக் கல்லூரி..!

சைவம் மாதிரி வினாப் பத்திரம்

Download paper : Click here