மலேசியாவில் நடைபெற்ற தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட தொழிநுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்..!

1. WhatsApp – புலனம்

2. youtube – வலையொளி

3. Instagram – படவரி

4. WeChat – அளாவி

5.Messanger – பற்றியம்

6.Twtter – கீச்சகம்

7.Telegram – தொலைவரி

8. skype – காயலை

9.Bluetooth – ஊடலை

10.WiFi – அருகலை

11.Hotspot – பகிரலை

12.Broadband – ஆலலை

13.Online – இயங்கலை

14.Offline – முடக்கலை

15.Thumbdrive – விரலி

16.Hard disk – வன்தட்டு

17.GPS – தடங்காட்டி

18.cctv – மறைகாணி

19.OCR – எழுத்துணரி

20 LED – ஒளிர்விமுனை

21.3D – முத்திரட்சி

22.2D – இருதிரட்சி

23.Projector – ஒளிவீச்சி

24.printer – அச்சுப்பொறி

25.scanner – வருடி

26.smart phone – திறன்பேசி

27.Simcard – செறிவட்டை

28.Charger – மின்னூக்கி

29.Digital – எண்மின்

30.Cyber – மின்வெளி

31.Router – திசைவி

32.Selfie – தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு

33 Thumbnail சிறுபடம்

34.Meme – போன்மி

35.Print Screen – திரைப் பிடிப்பு

36.Inkjet – மைவீச்சு

37.Laser – சீரொளி