வாழக் கல்..!

Written by Akshayan பெறுவதற்கரிய மானிடப்பேறு பெற்றுக்கொண்ட நாம் நம் வாழ்வை சிறப்பான முறையில் அமைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு கல்வி கற்றல் வேண்டும். வாழ்வதற்கான கல்வியை அனைவரும் முயன்று கற்க வேண்டும். கல்வி கரையில்லாதது...